Waar kan ik je mee helpen?

Heeft u een vraag over een van deze categorieën?

Welke beschermmiddelen heb ik nodig bij het toepassen van Halamid-d?

Voorzorgsmaatregelen

Zoals voor elk professioneel desinfectiemiddel geldt, is het belangrijk om de gebruikelijke beschermende maatregelen te nemen. Bij de toepassing van Halamid-d adviseren wij u daarom beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming te dragen. 

VOORZORGSMAATREGELEN

Vormt giftig gas in contact met zuren. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 

NA INSLIKKEN: de mond spoelen; GEEN braken opwekken. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Wat betekenen de symbolen op de verpakking?

Voorzorgsmaatregelen

De gevarenaanduidingen op de verpakking van Halamid-d betekenen: 

GHS05: Corrosief. 

GHS07: Schadelijk, Irriterend, Sensibiliserend.

GHS08: Langetermijn gezondheidsgevaar. 

Gebruik biociden veilig en lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie. 

VOORZORGSMAATREGELEN

Vormt giftig gas in contact met zuren. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 

NA INSLIKKEN: de mond spoelen; GEEN braken opwekken. 

NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. 

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 

Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is bereikbaar op 030 - 274 88 88.

Wat moet ik doen na inslikken van Halamid-d?

Voorzorgsmaatregelen

De mond spoelen; GEEN braken opwekken. Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is bereikbaar op 030 - 274 88 88.

Wat moet ik doen na inademing van Halamid-d?

Voorzorgsmaatregelen

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is bereikbaar op 030 - 274 88 88.

Wat moet ik doen als Halamid-d in contact is gekomen met mijn ogen?

Voorzorgsmaatregelen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is bereikbaar op 030 - 274 88 88.

Kan ik Halamid-d gebruiken in combinatie met andere desinfectiemiddelen?

Voorzorgsmaatregelen

Het algemene uitgangspunt is dat desinfectiemiddelen niet met elkaar vermengd moeten worden. Een van de unieke eigenschappen van Halamid-d is dat het stabiel is in een oplossing en onverminderd effectief blijft. Een 1-10% oplossing kan gedurende verschillende weken bewaard worden, mits beschermt tegen licht en warmte. Idealiter gebruikt u hiervoor een zwarte container. Bij een oplossing boven de 8% dient de temperatuur niet onder de 20C te komen omdat er anders kristallisatie plaatsvindt.

Een combinatie van desinfectiemiddelen kunt u toepassen in relatief schone ruimtes, bijvoorbeeld de wachtruimte van een dierenartsenpraktijk. Deze kunt u dagelijks reinigen en desinfecteren met een gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel zoals Halapur. Eens per week desinfecteert u dan met halamid-d.

Kan ik Halamid-d gebruiken in combinatie met reinigingsmiddelen?

Voorzorgsmaatregelen

U kunt een – voor de toepassing geschikt – reinigingsmiddel gebruiken voordat u gaat desinfecteren met Halamid-d. Welke reinigingsmiddelen in welke gevallen geschikt zijn, leest u onder de categorie Reinigen van de Veelgestelde Vragen. Zorg dat u na het gebruik van een reinigingsmiddel goed naspoelt met (warm) water alvorens te gaan desinfecteren met Halamid-d. Voor een specifiek advies kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Hoe kan ik meten of desinfectie met Halamid-d effectief is?

Voorzorgsmaatregelen

Een simpele test op de aanwezigheid van micro-organismen kan verricht worden voor en na desinfectie. Hiervoor wordt het gebruik van dipslides aangeraden. Het grootste voordeel is dat u dan alleen de microbiologische activiteit meet. Door de juiste dips te selecteren kunt u zelfs specifieke bacteriën meten (o.a. Salmonella, E-coli). Het nadeel van dit systeem is dat u 24 uur moet wachten op de resultaten. Voor het verrichten van de test heeft u een incubator (stoof) nodig. Deze laatste vraagt echter geen grote investering.

Benodigheden voor hygienische monitoring kunt u o.a. verkrijgen via Schuelke.

Hoe gebruikt u dipslides?

Een methode om het kiemgetal (het aantal bacteriën op het testoppervlak) te bepalen is met behulp van dipslides. Een dipslide is een steeltje met een klein oppervlak waar agarmedium op zit. Agarmedium is een gelei met voedingsstoffen. Nadat de dipslide over het testoppervlak is gehaald, wordt hij bij 30C bewaard. Dit noemt men bebroeden en hier gebruikt u de incubator (stoof) voor. De bacteriën delen zich ongeveer elke 20 tot 40 minuten, en na een of twee dagen zijn het er zoveel geworden, dat ze zichtbaar zijn als kolonies op het agarmedium.

Hoeveel thiosulfaat heb ik nodig om een Halamid-d oplossing te neutraliseren?

Voorzorgsmaatregelen

Een oplossing bestaande uit 1000 milligram Halamid-d per liter oplossing heeft 70 milligram thiosulfaat nodig om de oplossing te neutraliseren.

Stel hier je vraag:

Vragen?